گفتار اندر آفرینش آفتاب

  1. از یاقوت سرخست چرخ کبود               نه از آب و گرد و نه از باد و دود
  2. به چندین فروغ و به چندین                  چراغ   بیاراسته چون به نوروز باغ
  3. روان اندرو گوهر دلفروز                        کزو روشنایی گرفتست روز
  4. ز خاور برآید سوی باختر                       نباشد ازین یک روش راست​تر
  5. ایا آنکه تو آفتابی همی                       چه بودت که بر من نتابی همی
/ 0 نظر / 43 بازدید