آغاز کتاب

 1. به نام خداوند جان و خرد              کزین برتر اندیشه برنگذرد
 2. خداوند نام و خداوند جای             خداوند روزی ده رهنمای
 3. خداوند کیوان و گردان سپهر         فروزنده ماه و ناهید و مهرن
 4. ز نام و نشان و گمان برترست       گارنده​ی بر شده پیکرست
 5. به بینندگان آفریننده را                 نبینی مرنجان دو بیننده را
 6. نیابد بدو نیز اندیشه راه                که او برتر از نام و از جایگاه
 7. سخن هر چه زین گوهران بگذرد     نیابد بدو راه جان و خرد
 8. خرد گر سخن برگزیند همی          همان را گزیند که بیند همی
 9. ستودن نداند کس او را چو هست   میان بندگی را ببایدت بست
 10. خرد را و جان را همی سنجد اوی  در اندیشه​ی سخته کی گنجد اوی
 11. بدین آلت رای و جان و زبان           ستود آفریننده را کی توان
 12. به هستیش باید که خستو شوی  ز گفتار بی​کار یکسو شوی
 13. پرستنده باشی و جوینده راه        به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
 14. توانا بود هر که دانا بود                 ز دانش دل پیر برنا بود
 15. از این پرده برتر سخن​گاه نیست    ز هستی مر اندیشه را راه نیست
/ 0 نظر / 63 بازدید